remove_action( 'after_password_reset', 'wp_password_change_notification' );

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vaše údaje jsou v bezpečí

Jak pracujeme s osobními údaji, proč a jak je zpracováváme.

Co jsou osobní údaje

Osobním údajem se rozumí každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě určitého identifikátoru (jméno, číslo, kód) nebo jednoho či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Mezi osobní údaje tedy spadají zejména kontaktní údaje fyzické osoby, její IP adresa, mohou jimi být informace o využívání služeb nebo o činnostech preferencích dané osoby. Ochrana osobních údajů je upravena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů („zákon o ochraně osobních údajů“) a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

Co je zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je jakákoli operace nebo soubor operací, kterou správce nebo zpracovatel provádějí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

Komu udělujete svůj souhlas

Spolek Respektovat a být respektován, z. s., se sídlem Vinohradská 111/109, 130 00 Praha 3 zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl L, vložka 6670, IČO: 631 08 922 (dále „my“ nebo „spolek“), který provozuje web respektovani.com a zpracovává jako správce, tj. určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem.

Pokud se na nás chcete obrátit, napište, prosím, na e-mail: info.cechy@respektovani.com.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje poskytnuté osobami, které projevili zájem o odběr e-mailů, materiálů, pozvánek na kurzy a semináře, za účelem jejich zasílání v rozsahu:

 1. Jméno, příjmení, telefon, e-mail, IP adresa
 2. Souhlas může být kdykoliv odvolán prostřednictvím odhlašovacího odkazu, který je v každé zaslané zprávě
 3. Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

Osobní údaje poskytnuté při registraci za účelem vytvoření registrace, zasílání zapomenutého hesla a možnosti přihlásit se na kurz nebo seminář organizovaný spolkem:

 1. Jméno, příjmení, telefon, e-mail, IP adresa
 2. Vaši registraci můžete upravit, nebo nás požádat o její zrušení
 3. Tyto údaje zpracováváme po dobu provozování stránek respektovani.com.

Osobní údaje poskytnuté za účelem vydání osvědčení o absolvování kurzu nebo semináře akreditovaných spolkem u Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy:

 1. Jméno, příjmení, titul, datum narození
 2. Tyto údaje zpracováváme po dobu 10 let

Automatizovaně sbírané údaje

 1. V současné době nevyužíváme aplikace na automatizovaně sbírané údaje.
 2. V případě, že se to v budoucnu změní, můžeme při vašem užívání naší webové stránky sbírat údaje o vašich návštěvách našich webových stránek, užívání našich služeb. Tyto údaje zahrnují vaši IP adresu, chování na webových stránkách respektovani.com a jejich využití.
 3. Tyto informace se získávají automatizovaně prostřednictvím cookies nebo trackovacích technologií, jelikož vám chceme poskytovat co nejlepší služby a obsah.
 4. Tyto údaje zpracováváme po dobu 1 roku.

Vaše práva

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu info.cechy@respektovani.com nebo dopisu na adresu sídla spolku.

Pokud jako správce zpracováváme vaše osobní údaje, máte právo se na nás kdykoliv obrátit a uplatnit právo na přístup a opravu údajů, které zpracováváme.

Pokud máte pochybnosti o tom, že vaše údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení, nebo o nápravu závadného stavu, zejména požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů.

Zabezpečení dat

S vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a v souladu s platnou českou legislativou. Pro zpracování osobních údajů užíváme automatizované i neautomatizované prostředky. Všechny údaje jsou uloženy na zabezpečených serverech uložených výhradně v Evropské unii. Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Komu mohou být osobní údaje zpřístupněny

Jsme oprávněni na vyžádání tyto údaje poskytnout příslušným státním orgánům, podle zákona a Vy jste s tím srozuměn/a.

K údajům mají přístup naši spolupracovníci (např. koordinátorka kurzů, lektoři a uživatelská podpora).

Pokud se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibujeme, že budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe.

Osobní údaje (cookies) můžeme předávat společnostem Google a Facebook v rámci analytických a trackovacích technologií. Předává se jen cookies, váš e-mail nebo jméno ne.

Čestné prohlášení

Zpracováváme vaše osobní údaje pouze na základě zákonného právního titulu (vyjádřili jste svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů a my jsme schopni tento souhlas doložit, nebo je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, nebo je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností uživatele, případně z jiných důvodů podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů).

Společně s vašim souhlasem jsme obdrželi čestné prohlášení, že jste starší 18 let.

Nepracujeme se žádnými citlivými osobními údaji, tj. osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický nebo biometrický údaj subjektu údajů.

Splňujeme informační povinnost podle zákona o ochraně osobních údajů.

Umožňujeme výkon vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů.

Plníme veškeré další povinnosti správce osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Pokračováním využívání stránek respektovani.com vyjadřujete svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle o tom, že jste srozuměn/a se zpracováním vašich osobních údajů podle těchto zásad a že jste byl/a o zpracování vašich osobních údajů řádně poučen/a a informován/a.

Jsme oprávněni jednostranně měnit zásady ochrany osobních údajů podle platné legislativy a vy souhlasíte s tímto oprávněním.

Změníme-li zásady ochrany osobních údajů, jsme povinni vás o této změně vyrozumět s předstihem formou e-mailové zprávy, jenž bude obsahovat odkaz na nové zásady, odkud si je můžete vytisknout či uložit v elektronické podobě.

Zásady ochrany osobních údajů jsou vydána v elektronické podobě a jsou přístupná na webových stránkách respektovani.com.

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2018.